Çështjet e mira

Vendim

(Mbi Projektet Fituese)

Autoriteti: Bordi i Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare
Bordi i Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 192, datë 04.03.2015, u mblodh më datë 13.08.2020 për shpalljen e projekt-propozimeve fituese.
Me synimin për të respektuar dhe garantuar lirinë e pjesëmarrjes dhe të konkurimit; mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë; paanshmërinë e shqyrtimit të vendimmarrjes dhe parandalimin e konfliktit të interesave, Bordi i Çështjeve të Mira pasi shqyrtoi të gjitha projekt-propozimet e paraqitura, VENDOSI shpalljen e projekteve të mëposhtme fituese:

  1. Projekti “Mozaik” i propozuar nga Muza Botime;
  2. Projekti “Diversiteti është vlerë: Psikoedukim për profesionistë dhe prindër që kujdesen për Fëmijë me aftësi të kufizuara dhe me Nevoja Ndryshe”, propozuar nga Qëndra “Promus”;
  3. Projekti “Unë mundem”, propozuar nga Ermira Shqarri;
  4. Projekti “Tregimet e Pitilushes”, propozuar nga Qëndra Dritare;
  5. Projekti “ Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe diagnostifikuese për përsonat me semundje kronike, si dhe rritja e kapaciteteve dhe rolit pjesëmarrës në ndërgjegjësimin institucional të Shoqatave të Rrjetit të Pacientëve me Sëmundje Kronike në Shqipëri”, propozuar nga Shoqata “Rrjeti i Shoqatave të Pacienteve me Sëmundje Kronike”;Përfaqësuesit ligjorë të projekteve fituese, ftohen të paraqiten pranë Bordit të Çështjeve të Mira, në ambientet e Ministrise se Financave dhe Ekonomisë, në datën 4 Shtator 2020, ora 11.00, për të diskutuar draft kontratën që do të përcaktojë detyrimet dhe të drejtat për financimin.
    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
    Bordi, falenderon të gjithë pjesëmarrësit që kanë paraqitur projekt propozimet e tyre.

Njoftim


Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privilegjuara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar,është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse , përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.
Na gjeni