Çështjet e mira

Viti 2021

Vendim

(Mbi Projektet Fituese)

Autoriteti: Bordi i Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare
Bordi i Çështjeve të Mira, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 192, datë 04.03.2015, u mblodh më datë 16.06.2021 për shpalljen e projekt-propozimeve fituese për vitin 2021.

Me qëllim respektimin dhe garantimin e lirisë së pjesëmarrjes dhe të konkurimit; mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë; paanshmërinë e shqyrtimit të vendimmarrjes dhe parandalimin e konfliktit të interesave, Bordi i Çështjeve të Mira pasi shqyrtoi të gjitha projekt-propozimet e dërguara,

VENDOSI

  1. Shpalljen e projekteve të mëposhtme fituese:

1.1 Projekti “Edukimi financiar dhe zhvillimi sipërmarrësve të rinj rom” propozuar nga “Kreston Albania;
1.2 Projekti “Pastrim dhe higjenizim per nje shendet me te mire”, propozuar nga Qendra “ICLEAN”;
1.3 Projekti “Lodrat dhe fëmijët me aftësi të kufizuara”, propozuar nga Jetnor Sokoli

  1. Përfaqësuesit ligjorë të projekteve fituese, ftohen të paraqiten pranë Bordit të Çështjeve të Mira, në ambientet e Ministrise se Financave dhe Ekonomise, në datat 28 Qershor 2021 ne ora 10.00 për të diskutuar draft kontratën që do të përcaktojë detyrimet dhe të drejtat për financimin.
  2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Bordi, falenderon të gjithë pjesëmarrësit që kanë paraqitur projekt propozimet e tyre.

 

 


Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privilegjuara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar,është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse , përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.
Na gjeni