Çështjet e mira

Viti 2022

Vendim

(Mbi Projektet Fituese)

 

Autoriteti: Bordi i Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare
Bordi i Çështjeve të Mira, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 192, datë 04.03.2015, u mblodh më datë 16.06.2022 për shpalljen e projekt-propozimeve fituese për vitin 2022.

Me qëllim respektimin dhe garantimin e lirisë së pjesëmarrjes dhe të konkurimit; mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë; paanshmërinë e shqyrtimit të vendimmarrjes dhe parandalimin e konfliktit të interesave, Bordi i Çështjeve të Mira pasi shqyrtoi të gjitha projekt-propozimet e dërguara,

VENDOSI

  1. Shpalljen e projekteve të mëposhtme fituese:

1.1 Projekti “Një mundësi e re për komunitetin rom”, propozuar nga Dorian Ruci;
1.2 Projekti “Projektuesit e së ardhmes”, propozuar nga Andromahi Kufo;
1.3 Projekti “Leximi nuk njeh moshë”, propozuar nga Eduart Vathi;
1.4 Projekti “Mbrotje, këshillim informacion për tu mbrojtur nga varësia që sjellin substancat narkotike” propozuar nga Futura.al;
1.5 Projekti “Kujdesi Për Fëmijët Jetimë e Bën Botën Më Të Mirë” propozuar nga Agjensia Just Travel;
1.6 Projekti “Një jetë më e mirë për fëmijët dhe të rinjtë që jetojnë me HIV/AIDS në Shqipëri” propozuar nga Shoqata Shqiptare e Personave Që Jetojnë Me HIV/AIDS;
1.7 Projekti “Akses – Edukim dhe sipërmarrje” propozuar nga MTU- Me To University;
1.8 Projekti “ABAN – Albania Business Angles Network” propozuar nga InnovAdors;
1.9 Projekti “Psikologu online” propozuar nga Leka Strazimiri “Copy House”;
1.10 Projekti “REINFORCE” propozuar nga Universiteti Metropolitan Tirana (Future University of Tirana);
1.11 Projekti “Problemet e Stigmës dhe Shëndeti Mendor të të Rinjve dhe Adoleshentëve, si dhe Përmirësimi i Cilësisë së Jetës së Personave me Probleme të Shëndetit Mendor dhe Familjarëve” propozuar nga Udha e Fjalëve;

  1. Përfaqësuesit ligjorë të projekteve fituese, ftohen të paraqiten pranë Bordit të Çështjeve të Mira, në ambientet e Ministrise se Financave dhe Ekonomise, në datën 22 Qershor 2022 në ora 10.00 për të diskutuar draft kontratën që do të përcaktojë detyrimet dhe të drejtat për financimin.
  2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Bordi, falenderon të gjithë pjesëmarrësit që kanë paraqitur projekt propozimet e tyre.

 


Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privilegjuara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar,është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse , përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.
Na gjeni