Çështjet e mira

Titulli: Njoftim afati për dorëzim dokumentacioni.

Bordi i Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare njofton si mëposhtë:

Bazuar në nenin 1 pika a. të AKTIT NORMATIV Nr.10, datë 26.3.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, të ndryshuar, sipas të cilit përcaktohet se:
a) Bilanci kontabël, sëbashku me anekset e tij, si dhe çdo e dhënë tjetër e përcaktuar në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat, në zbatim të këtij ligji, dorëzohet brenda datës 31 Korrik 2020;

Njoftohen të gjithë aplikantët të cilët kanë depozituar projekt propozimet e tyre brënda datës 15 Korrik 2020, dhe të cilët nuk kanë bërë akoma dorëzimin e Bilancit Kontabël të vitit 2019;

Vetëm përsa i përket dorëzimit të bilancit kontabël të vitit 2019, ky Bilanc mund të depozitohet si dokumentacion shtesë pranë Bordit të Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare, në adresën: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr. 3, Tiranë brënda datës 07.08.2020, ditë e Premte.

Ju faleminderit

Na gjeni