Çështjet e mira

Bordi i Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 192, datë 04.03.2015, u mblodh më datë 12.06.2018 për shpalljen e projekt-propozimeve fituese.

Me qëllim respektimin dhe garantimin e lirisë së pjesëmarrjes dhe të konkurimit; mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë; paanshmërinë e shqyrtimit të vendimmarrjes dhe parandalimin e konfliktit të interesave, Bordi i Çështjeve të Mira pasi shqyrtoi të gjitha projekt-propozimet e dërguara, me shumicw VENDOSI shpalljen e projekteve të mëposhtme fituese:

  1. Projekti “Më mbështet për të patur një jetë të pavaruar dhe gjithëpërfshirëse” i propozuar nga Shoqata NDIHMONI JETËN.
  2. Projekti “Not fighting autism, working with it” i propozuar nga Braja & Partners.
  3. Përfaqësuesit ligjorë të projekteve fituese, ftohen të paraqiten pranë Bordit të Çështjeve të Mira, në datën 05.07.2018, ora 10.00 për të diskutuar draft kontratën që do të përcaktojë detyrimet dhe të drejtat për financimin.
  4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Bordi, falenderon të gjithë pjesëmarrësit që kanë paraqitur projekt propozimet e tyre.


Thirrje për projekt-propozimet për Vitin 2018

Na gjeni